Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for foreningen YogaRanders

 

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er YogaRanders


Stk. 2. Foreningens hjemsted er Randers Kommune.


 

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningen er en non-profit forening, der har til formål at øge interessen for yoga i Randers og Omegn. Målet er gennem afholdelse af forskellige events at inspirere så mange som muligt til at prøve yoga for første gang eller hente ny inspiration på tværs af yogasteder og stilarter. 
Aktiviteterne skal vise yogaens mangfoldighed, dele viden og inspiration på tværs af personlige og kommercielle interessser samt at promovere yogamiljøet i Randers.

Foreningens primære årlige aktiviteter er:

Randers Yoga Festival

Event på den årlige Internationale Yoga Dag den 21. juni.

Gratis yoga i Tøjhushaven

Foreningen kommunikerer primært via Facebookgruppen YogaRanders og foreningens hjemmeside.

 

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål

Stk. 2. Alle medlemmer af Facebookgruppen YogaRanders betragtes automatisk som medlem af foreningen 


Stk. 3. Medlemskab af foreningen er gratis

 

§ 4. Ledelse

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges for 1 år af generalforsamlingen og supplerer sig selv efter behov. Bestyrelsen skal have minimum 5 medlemmer og maximum 7 medlemmer og konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

 

§ 5. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil af bestyrelsens formand og mindst et bestyrelsesmedlem i forening

Stk 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Det påhviler bestyrelsen at udforme kontrolsystemer i samråd med revisor.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 6. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag i Facebookgruppen YogaRanders

Stk. 3 Stemmeret har alle fremmødte, der er fyldt 18 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

Stk. 4 Til bestyrelsen kan vælges alle fremmødte, der er fyldt 18 år. 


Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.Valg af dirigent og stemmetællere

2.Aflæggelse af beretning

3.Regnskabsaflæggelse

4.Behandling af indkomne forslag

5.Valg af bestyrelse

6.Valg af revisor

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt der er mindst 5 fremmødte

 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 25 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsens frist for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger ved opslag i Facebookgruppen YogaRanders

 

§ 8. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


Stk. 2. For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med foreningens formue

Stk. 3 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 4. Forenings regnskab føres af kasseren.

Stk. 3. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 4. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

 

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.


Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte på to hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dage og højst 4 ugers mellemrum. 


Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med foreningens formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen, den 25. april 2016

Forretningsorden for bestyrelsen i YogaRanders

Din browser understøtter ikke embeddet PDF. Klik her for at downloade PDF filen.